Fakta om LES DJINNS | PMP Co.
Per Meistrup Productions
   ≡ 
 
Follow us on FaceBookFakta vedr. ophavsretssagen om LES DJINNS

- den første danske retssag om krænkelse af musik-ophavsret ved brug af sample

I 1985 udgiver Per Meistrup Productions Co. på label "Danish Music Production" et album, indspillet af den den dansk-tyrkiske fusionsgruppe "Atilla Engin Group", med titlen "Marmaris Love". Album omslag og pladeetiket indeholder alle de normale, og af Nordisk Copyright Bureau (ncb) påkrævede, oplysninger om ophavsret og copyright, foruden fuld kreditering af ophavsmænd og forlag, samt det udgivende selskab. På albummets B-side, spor nr. 2, findes et instrumentalt værk med titlen TURKISH SHOWBIZ, komponeret af Atilla Engin (Forlag: PMP Music).

I 2003 sampler gruppen "Djuma Soundsystem", bestående af Lars Bjarno Jensen, Frantz Vilmer Thomasen og Mikkas Skulstad, temaet fra TURKISH SHOWBIZ i form af guitarintroen, som udgør hele Atilla Engins komposition. Djuma Soundsystem anvender det samplede tema i flere nye arrangementer eller nye mix/remix, som de kalder for LES DJINNS, fx. "Les Djinns - Trentemøller remix".

Det må Djuma Soundsystem godt, men de må ikke sprede deres samplede version af Atilla Engins værk til offentligheden, uden forudgående tilladelse fra rettighedshaverne - det vil sige komponisten, forlaget og det selskab som har udgivet den oprindelig indspilning, som der er taget sample fra.

I 2003 udgiver Djuma Soundsystem imidlertid deres samplede versioner af Atilla Engins værk TURKISH SHOWBIZ, under titlen LES DJINNS, på selskabet EMI Danmark. I kontrakten med EMI skriver de tre medlemmer af Djuma Soundsystem under på, at deres udgivelse ikke indeholder samples.

Ligeledes i 2003 anmelder de tre medlemmer af Djuma Soundsystem værket LES DJINNS til ophavsretsorganisationen KODA Danmark. Her oplyser de intet om Atilla Engins værk, eller at det værk de anmelder indeholder samples, de anmelder derimod alene LES DJINNS med deres egne tre personlige navne som komponister/ophavsmænd.

Ved indmeldelse som komponist i KODA accepterer man, at følge de af KODA fastsatte regulativer. Heraf fremgår blandt andet i forbindelse med anmeldelse og dokumentation: "I givet fald er jeg forpligtet til overfor KODA at dokumentere, at jeg ejer eller repræsenterer rettighederne til de værker, som jeg har anmeldt til KODA, og at alle nødvendige tilladelser fra andre rettighedshavere er indhentet."

Angående arrangement af et eksisterende værk nævnes blandt andet: "Når man vil arrangere et musikværk, skal man først og fremmest have tilladelse hos samtlige komponister til det oprindelige værk. En tilladelse til at lave arrangementet kan medføre, at komponisten/erne giver andele til arrangøren. Men det kan også være, at komponisten/erne giver tilladelse til arrangementet, uden at afgive andele til arrangøren." "Tilladelse til at lave et arrangement skal være skriftlig, og det skal fremgå af tilladelsen, om der gives andel til arrangøren og hvor stor andelen i så fald er. Modtager vi en anmeldelse af et arrangement uden en skriftlig tilladelse, returnerer vi værkanmeldelsen uden at registrere arrangementet. Vi kan hjælpe med oplysninger om, hvor tilladelsen skal søges."

Og hvis der anvendes sample i et nyanmeldt værk: "Vil man sample fra andre ophavsmænds beskyttede værker, skal man indhente tilladelse fra ophavsmændene, eller deres forlag. Tilladelsen skal være skriftlig og vedlægges anmeldelsen, eller sendes til KODA. Det skal fremgå af tilladelsen, hvilket værk der er samplet fra og hvor stor en procentandel det eksisterende værk kræver at få af det nye samplingsværk. Modtager vi en værkanmeldelse, hvoraf det fremgår, at værket indeholder sampling, registrerer vi først andele til de nye ophavsmænd, når vi har fået dokumentation for, at der er indhentet tilladelse til samplingen. Vi kan hjælpe med oplysninger om, hvor tilladelsen skal søges."

Lov om Ophavsret giver i § 2 ophavsmanden "eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik." I § 3 siges: "Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden." Yderligere giver Lov om Ophavsret i § 66 en selvstændig beskyttelse for lydoptagelser.

Da EMI Danmark udgiver LES DJINNS, modtager Djuma Soundsystems et kontant forskud og er yderligere berettiget til en royalty (procentsats) af salget. Der er således tale om en kommerciel udgivelse med et økonomisk udbytte. Desuden modtager Djuma Soundsystem afregning fra KODA for komponistrettighederne. Hverken komponisten Atilla Engin, musikforlaget eller selskabet, som ejer lydoptagelsen hvorfra der samples, er imidlertid krediteret, eller anmeldt som berettiget til økonomiske andele.

Yderligere mindst tre kommercielle udgivelser af LES DJINNS foretages i perioden 2003 til 2005.

Djuma Soundsystem frigøres fra kontrakten med EMI Danmark og indgår i februar måned 2006 en ny kommerciel kontrakt om udgivelse med Get Physical Music i Berlin, foruden en forlagsaftale med Universal Music. I løbet af 2006 og 2007 spredes LES DJINNS over hele verden med omkring 50 udgivelser på forskellige labels, samt download via de største portaler, blandt andre Beatport, Juno og iTunes, samt danske TDC.

2006 er også året, hvor Djuma Soundsystem i følge Lars Bjarno Jensen "får kolde fødder". Frantz Vilmer Thomasen finder i november måned frem til Atilla Engins E-mail adresse og kontakter ham - men i en helt anden forbindelse. Der bliver intet nævnt om hverken Djuma Soundsystem eller LES DJINNS, men derimod spurgt om, Frantz Vilmer Thomasen må benytte 10 sekunder, genindspille eller sample, af Atilla Engins komposition TURKISH SHOWBIZ i et nummer med titlen RAMADAN på sit eget, kommende soloalbum. Frantz Vilmer Thomasen får tilladelse til at bruge 10 sekunder af Atilla Engins komposition, mod at afregne 20% af indtjeningen og registrere det hos KODA.

Knap en måned senere kontakter Frantz Vilmer Thomasen atter Atilla Engin og skriver, at han har brugt temaet fra TURKISH SHOWBIZ igen på et nummer, som hedder LES JIIN (bemærk stavemåden) og spørger om, han kan få samme aftale. Uvidende om gruppen Djuma Soundsystem og LES DJINNS, som jo er udgivet tre år tidligere, giver Atilla Engin sin tilladelse. Der bliver aldrig underskrevet en skriftlig aftale for de to forespørgsler om tilladelse.

Først i 2008 bliver Atilla Engin bekendt med Djuma Soundsystem og LES DJINNS, og dermed at hans værk TURKISH SHOWBIZ allerede er blevet udgivet i et arrangement under et andet navn i 2003. Atilla Engin opdager, at det er hele hans oprindelige komposition der er anvendt, op til tre minutters spilletid, uden han hverken er blevet krediteret med navn eller anmeldt som komponist. Atilla Engin bliver også klar over, at Djuma Soundsystem har benyttet sample fra den oprindelige 1985-lydoptagelse med Atilla Engin Group. Hverken musikforlaget eller ejeren af lydoptagelsen, Per Meistrup Productions Co., er blevet forespurgt om en tilladelse.

Heller ikke det værk som Atilla Engin gav Frantz Vilmer Thomasen tilladelse til i 2006, 10 sekunder af hans komposition TURKISH SHOWBIZ til brug i værket RAMADAN, er blevet anmeldt til KODA i 2008. Derimod erfarer Atilla Engin, at Frantz Vilmer Thomasen allerede i 2007 har udgivet RAMADAN, med alene sit eget navn nævnt som komponist og i KODA-anmeldelsen. Frantz Vilmer Thomasen har tilmed brugt langt mere end de aftalte 10 sekunder, han bruger i alt 2 minutter og 32 sekunder spilletid med Atilla Engins komposition.

Den anden titel, LES JIIN, som Frantz Vilmer Thomasen spurgte om tilladelse til, findes derimod ikke i KODAs database og giver ingen resultater ved Google-søgning.

Der er en ganske omfattende korrespondance mellem parterne i februar og marts 2008, men det lykkes ikke at indgå et forlig. Derefter forsøges med advokatforlig, hvor Djuma Soundsystem blandt andet afviser at imødekomme påkrav om at standse den ulovlige spredning af LES DJINNS. Der foretages endnu en udgivelse i 2009. Sagen indbringes for Københavns Byret i 2009 og er efter en ganske omfattende skrifteveksling, blevet domsforhandlet i juni og august 2011. Djuma Soundsystems omsætning for LES DJINNS i perioden 2003 til medio 2009, er opgjort til 848.000 kroner, i følge Djuma Soundsystems royalty afregninger og de af KODA/NCB beregnede komponist vederlag.

Lov om Ophavsret siger i § 83 om forsætlig eller uagtsom overtrædelse, at der skal betales "et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført." Desuden siges det, at der ved fastsættelse af erstatning skal tages hensyn til "krænkerens uberettigede fortjeneste" og, at der derudover kan "fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikkeøkonomisk skade".

LES DJINNS-ophavsretskrænkelsen af TURKISH SHOWBIZ er den første danske retssag om krænkelse af ophavsret ved brug af sample.

Der afsiges Dom den 26. september 2011.

Skrevet af Per Meistrup den 31. august, 2011.


26-09-2011 kl. 14.30:
Domskonklusion:

Thi kendes for ret.

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at udnytte sagsøgernes ophavsretligt beskyttede værk ved eksemplarfremstilling og ved tilgængeliggørelse for almenheden ved spredning af eksemplarer til almenheden og offentlig fremførelse.

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at udnytte lydoptagelserne ved at eftergøre lydoptagelsen og ved at tilgængeliggøre denne for almenheden ved spredning af eksemplarer til almenheden og offentlig fremførelse.

De sagsøgte skal inden 14 dage betale 747.182,82 kr. ekskl. moms til sagsøgerne med tillæg af procesrente fra den 28. januar 2009 til betaling sker, og de sagsøgte skal endvidere betale sagens omkostninger til sagsøgerne med kr. 111.139.

28-09-2011 kl. 12.00:
Københavns Byrets Dom med præmisser (PDF)


Pressefotos og informationsmateriale
Noder, Turkish Showbiz (PDF)

Se også:
Spørgsmål til Per Meistrup angående ophavsretssagen om LES DJINNS

Per Meistrup Productions Co.
Contact and address
Sitemap
© 1999-2024, all content is subject to copyright.
This site use necessary session cookies.
We store no data.
Third party cookies might be used by embedded YouTube video.
© PMP Group - version: 11-10-2023.