SpørgsmÃ¥l om LES DJINNS | PMP Co.
Per Meistrup Productions
   ≡ 
 
Follow us on FaceBookSpørgsmål til Per Meistrup angående ophavsretssagen om LES DJINNS


Du er velkommen til at stille spørgsmål - som jeg, Per Meistrup, med glæde vil forsøge at besvare offentligt her.


29-09-2011
Jesper Hansen

Jeg vil lige høre om det er dig der har vundet i sagen omkring brugen af samples og nu skal have over 700.000 kr af djuma soundsystem? Hvis det er dig, tror jeg du kommer til at miste en hel del kunder i din forretning må jeg indrømme. Det er helt fair at få dækning for det de har tjent ... men at overdrive det så meget er helt grotekst og klamt uetisk ødelæggende for musikken. Og det tror jeg de fleste der trykker musik i Danmark kan blive enige om. Jeg er meget ked af hvis der er tale om en forkert Per Meistrup.


29-09-2011
Kære Jesper Hansen,

Tak for din henvendelse, som jeg gerne vil svare dig på.

Ja, jeg er, sammen med komponisten Atilla Engin, part som forlægger og udgivende selskab i sagen om Les Djinns.

Når jeg godt vil svare dig, er det for at oplyse dig om de faktiske forhold, som også fremgår af Dommen fra København Byret – de er nok nødvendige at have med, inden du ”dømmer” Atilla Engin og mig.

Sagsøgte, de tre medlemmer af Djuma Soundsystem, har i sagen selv fremlagt bilag på deres royaltyafregninger fra 2004 og frem til udgangen af 2008. Royalty afregningerne fra EMIs udgivelse i 2003 er dog ikke medtaget, da Djuma Soundsystem fremlagde bilagene meget sent i forløbet, men du kan se EMIs royalty statements på min webside og at der nærmere er tale om i alt cirka 10.000 solgte enheder end de 130, som er oplyst i medierne.

Ifølge Djuma Soundsystems egne royalty bilag har de tjent 368.171 kroner, heraf er der inden 2008 udbetalt 219.485 kroner, mens det resterende beløb er tilbageholdt af Get Physical Music i Berlin, mens sagen behandles retsligt.

Djuma Soundsystem har ikke fremlagt opgørelser for komponistrettighederne, KODA og NCB indtjeningen, men henvist til, at disse oplysninger kan fremskaffes direkte fra KODA og NCB, som så har beregnet vederlagene til 479.829 kroner for perioderne 2003 og frem til medio 2009. En del af pengene er tilbageholdt hos KODA og NCB på grund af retssagen.

Retten har tilkendt komponisten, forlaget og det udgivende selskab et såkaldt ”rimeligt vederlag” i overensstemmelse med KODAs fordelingsregulativer og branche kutyme for master-rettigheder, i alt ca. 58% af Djuma Soundsystems royalty og copyright indtjening på i alt 848.800 kroner, hvilket udgør 497.182 kroner. De resterende 42% tilfalder Djuma Soundsystem og deres sub-forlag Universal Music.

Som kompensation til komponisten og udgifter til forundersøgelser har Retten tilkendt sagsøger 250.000 kroner i erstatning. Vederlag og erstatning udgør samlet ca. 88% af Djuma Soundsystems indtjening frem til 2009.

Yderligere har Retten bestemt, at Djuma Soundsystem skal betale retsafgift og sagens omkostninger med et af Retten fastsat beløb på 111.139 kroner, hvilket langt fra dækker sagens reelle omkostninger, men er den praksis som anvendes i dansk ret.

Det vil sige, at royalty perioder fra 1. januar 2009 og frem opgøres med 50% til Djuma Soundsystem og 50% til masterrettigheder. For copyright, KODA og NCB, tilfalder der komponisten og forlagene de andele, som er gældende efter KODA/NCBs fordelings-regulativer.

For øvrigt solgte jeg CD-produktionen i september 2005 og den har intet med min person eller mine selskaber at gøre, selv om de ny ejere fortsat brander den med mit navn.

Med venlig hilsen,
Per Meistrup


03-10-2011
Der er mange som spørger til, hvorledes det beløb der nævnes Københavns Byrets Dom til er fremkommet - blandt andet på Lydmaskinen.dk's forum, som jeg har svaret følgende:

Retten har tilkendt sagsøgerne, komponisten Atilla Engin, det originale musikforlag for Turkish Showbiz og ejeren/udgiveren af den oprindelige lydoptagelse fra 1985 en erstatning på 250.000 kroner ex. moms til dækning af forundersøgelsesomkostninger og erstatning i øvrigt, bl.a. ærekrænkelsen af manglende kreditering af komponistens navn, jævnfør Lov om Ophavsret §83. Dette beløb skal ses i forhold til, at sagsøger har afholdt kontante udgifter på 237.000 kroner ex. moms i forundersøgelsesfasen. Heri er ikke medregnet sagsøgernes eget tidsforbrug og tabt arbejdsfortjeneste.

Retten har bestemt, at Djuma Soundsystem skal betale en andel af sagens omkostninger med 111.000 kroner. Sagsøgerne har foreløbigt advokatudgifter for 521.000 kroner ex. moms. Den del som retsafgiften på ca. 22.000 udgør er dog ikke belagt med moms. Sagsøgerne har også rejseudgifter.

Djuma Soundsystem har selv fremlagt bilag (Ab – Ak) i sagen på deres royaltyindtjening i perioden 2003 til udgangen af 2008 – dog ikke EMIs salgsafregninger – og heraf fremgår det, at Djuma Soundsystem har indtjent en royalty på 368.000 kroner, hvoraf 220.000 kroner er udbetalt, mens det resterende beløb foreløbigt er tilbageholdt (”frozen”) af Get Physical Music i Tyskland på grund af ophavsretskrænkelsen. Der er ikke tale om en omsætning, men alene den royalty (aftalte procentsats af salget mv.) som ifølge kontrakten udbetales til den underskrevne kunstner, Djuma Soundsystem.

Med hensyn til copyright indtægter fra KODA og NCB er det lidt mere vanskeligt, da det er meget svært at få fuld klarhed om beløbene. Tilsyneladende skal der opgøres et beløb for Retten, som retsafgiften kan beregnes ud fra. KODA og NCB har foretaget en beregning på det tidspunkt hvor sagens Processkrift udfærdiges i oktober 2009. Ifølge NCBs beregning er den samlede ”mekaniske” copyright indtjening (100%) fra 2003 og frem til oktober 2009 opgjort til 281.000 kroner, hvoraf 11.000 kroner er udbetalt. For ”opførelsesrettigheder” udgør tilsvarende beregning (12/12) for KODA i alt 188.000 kroner, hvoraf 12.000 kroner er udbetalt. Desuden henstår der på daværende tidspunkt 11.000 kroner tilbageholdt hos diverse udenlandske ophavsrets forvaltnings selskaber. Den samlede copyright omsætning (100% og 12/12) udgør 480.000 kroner.

Beløbet er i første omgang ikke væsentligt, der er derimod fordelingen af procenter og andele, da en del af pengene er tilbageholdt hos KODA og NCB samt et mindre beløb hos udenlandske selskaber. Djuma Soundsystem skrev en forlagsaftale med Universal i 2006 i forbindelse med udgivelserne via Get Physical Music i Tyskland. Universal er delvist afregnet deres andele i henhold til, den sagsøgerne ubekendte, aftale med Universal, dog fortsætter engelske MCPS med at afregne til Universal indtil der foreligger en Dom. Allerede afregnede MCPS-udbetalinger vil ikke kunne tilbageføres. KODA og NCB kan derimod i et vist omfang foretage efterreguleringer, muligvis også med nogle udenlandske selskaber, det er dog noget uklart. Ifølge NCB kan der også være copyright indtægter som aldrig kommer til NCB, hvis Universals partnere har en aftale om opsamling af 100% mekanisk vederlag. Det lyder måske lidt indviklet og uoverskueligt – det er det også, men sådan har ophavsret forvaltnings selskaberne indrettet sig med forskellige regelsæt.

Retten har tilkendt sagsøgerne 50% af royalty indtægterne. Det kan enten ses som branche kutyme for et re-mix eller anskues som de lovede 20% af salget til Atilla Engin og 30% til ejeren af 1985-lydoptagelsen, hvorfra der er samplet. De 30% svarer til andelen af sample-spilletid på Les Djinns Trentemøller re-mix, som Djuma Soundsystem har bedt om bliver brugt som beregningsgrundlag, da den version udgør majoriteten af salget. Det vil sige, at der skal afregnes 50% af 368.000 kroner, hvilket udgør 184.000 kroner, hvoraf et beløb henstår indefrosset hos Get Physical Music.

Retten har tilkendt Atilla Engin ophavsretten til sin komposition i det ny arrangement, anmeldt til KODA under titlen Les Djinns. Sagsøgerne besluttede fra begyndelsen, at ved en normal forlagsaktivitet med fremme af ophavsmandens økonomiske interesser ville Universal kunne få et sub-forlag i forbindelse med 2006-udgivelserne via Get Physical Music i Berlin. Det ville typisk være et fifty-fifty split mellem originalforlag og sub-forlag, det vil sige 25% mekanisk NCB til hvert forlag og 3/12 KODA. Det kunne også være ekstraordinært 33,33% mekanisk NCB og 4/12 KODA til sub-forlaget. Derfor bestemte sagsøgerne, at Universal skal kunne beholde en stor andel, en tredjedel af copyright, for at kompensere Universal for en forlagsaftale indgået på falske forudsætninger fra Djuma Soundsystems side og for, at imødegå et eventuelt sagsanlæg fra Universal mod Djuma Soundsystem.

Alle sagens parter er medlem af KODA og har dermed anerkendt, at ville følge de af KODA fastsatte regulativer og fordelingsregler. Yderligere er originalforlaget ved sin forlagsaftale med komponisten forpligtet til at følge de af KODA og NCB fastsatte fordelingsregler. Således skal komponisten have 50% mekanisk NCB og 6/12 KODA af værkets copyright indtjening. Originalforlagt får 16,67% mekanisk NCB og 2/12 KODA.

For sagsøgte Djuma Soundsystem vedkommende vil det angiveligt betyde, at der kan foretages nogle interne reguleringer i KODA og NCB afregningerne og at eventuelt manglende beløb skal indbetales til KODA og NCB eller afregnes direkte til sagsøgerne. Beløbsstørrelsen afhænger af, i hvor vidt omfang der kan reguleres. De nærmere omstændigheder må afklares med KODA og NCB samt udenlandske forvaltnings selskaber, når der foreligger en endelig Dom, enten Byrettens uden anke eller en senere afgørelse fra en højere Ret.

Jeg håber ovenstående må bibringe lidt mere forståelse af Københavns Byrets afgørelse. Skulle I have spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen,
Per Meistrup


04-02-2012
Emil Rønnow

Kære Per Meistrup
Jeg skriver til dig, i håb om at få svar på et enkelt spørgsmål i sagen om 'Les Djinns' - samplingen. Jeg har læst dit faktadokument, og finder det umiddelbart meget sobert og reelt. Imidlertid er der nogle tal i pressemeddelelsen, jeg ikke helt kan få til at passe sammen med de andre artikler jeg har læst rundt omkring. Ifølge dit pressedokument, skulle bandet have tjent "omkring 850.000 kroner i royalty og komponist rettigheder". Men ifølge dem selv har de "kun" tjent 140.000 kr. på sangen: http://www.soundvenue.com/nyheder/2011/09/27/djuma-soundsystem-faar-haard-dom

- Hvilke oplysninger skal man forholde sig til? Jeg spørger af ren og skær interesse, selv har jeg intet at gøre med denne sag.

Håber at høre fra dig

Allervenligst,
Emil Rønnow


06-02-2012
Kære Emil Rønnow,

Tak for din henvendelse med spørgsmål angående Les Djinns-sagen.

Jeg kan godt forstå du stiller spørgsmål til den umiddelbart store forskel mellem Djuma Soundsystems udtalelser til pressen om, at de kun har tjent 140.000 kroner, når du min webside finder et beløb på omkring 850.000 kroner. Andre steder har Djuma Soundsystem sagt 120.000 kroner og til et enkelt medie udtaler Frantz Thomasen, at de nok har tjent omkring 500.000 kroner.

De omkring 850.000 kroner er det beløb, der fremgår af bilag fra retssagen, som kan læses i Dommen fra Københavns Byret.

Ifølge Djuma Soundsystems egne royalty bilag (fremlagt som sagsøgtes bilag i Retten) har de tjent 368.171 kroner, heraf er der inden 2008 udbetalt 219.485 kroner, mens det resterende beløb er tilbageholdt af Get Physical Music i Berlin, mens sagen behandles retsligt. Djuma Soundsystem har ikke fremlagt opgørelser for komponistrettighederne, KODA og NCB indtjeningen, men henvist til, at disse oplysninger kan fremskaffes direkte fra KODA og NCB, som så har beregnet vederlagene til 479.829 kroner for perioderne 2003 og frem til medio 2009 (fremlagt som sagsøgers bilag i Retten). En del af pengene er tilbageholdt hos KODA og NCB på grund af retssagen. Disse to beløb, royalty og copyright, bliver tilsammen 848.000 kroner.

Royalty beløbet burde være lidt højere, da royalty-opgørelserne fra EMI mangler. De er senere fremlagt af sagsøgte (Djuma Soundsystem) i Retten. Det er et mindre beløb, som allerede er udbetalt til Djuma Soundsystem ud over de 219.485 kroner i royalty.
EMI_statements.pdf

Indtjening og opgørelse af erstatning er forklaret på siden:
(Denne side, adsnit ovenfor)

Hvilket beløb man så skal forholde sig til, må være op til den enkeltes subjektive vurdering: Det i Københavns Byret dokumenterede og af Retten anerkendte beløb på omkring 850.000 kroner, eller Djuma Soundsystems forskellige udtalelser til pressen?

Hvis du har yderlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen,
Per Meistrup.


07-02-2012
Kære Per Meistrup

Mange tak for din respons. Disse yderligere oplysninger gjorde forvirringen væsentlig mindre. Samtidig kommer det meget bag på mig, at bandet selv er kommet med nogle helt andre tal til pressen. Jeg er selv udøvende musiker, og sampler også ofte fra andre. Dermed delte jeg også sympati med bandet til at starte med (da dommen faldt) - men efter at have dykket grundigt ned i sagen, og blevet bekendt med, hvordan de har omgået sagen, må jeg sige, at jeg har ændret holdning. De har virkelig båret sig klodset ad på mange måder, og ikke mindst gentagne gange løjet for Atilla Engin i diverse mails. En ubehagelig, men meget spændende sag at følge! Og det lader vist til at den fortsætter, eftersom ét af medlemmerne i et blogindlæg har givet udtryk for, at man vil anke dommen. Men det kender du sikkert langt mere til end jeg gør.

Du skal (endnu en gang) have mange tak!

Venligst,
Emil Rønnow

Per Meistrup Productions Co.
Contact and address
Sitemap
© 1999-2024, all content is subject to copyright.
This site use necessary session cookies.
We store no data.
Third party cookies might be used by embedded YouTube video.
© PMP Group - version: 11-10-2023.